Usługi Informatyczne Katfil Katarzyna Filipska z siedzibą w Gdyni, przy ul. Bukowej 7, NIP: 586-192-85-68 jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności: 

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, dane podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku firm dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, adres dostawy, numer rachunku bankowego.

Gromadzimy Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączących nas umów oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,
 • realizacji naszych obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, 
 • ochrony naszych praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. w celu wywiązania się przez nas z obowiązków podatkowych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Możemy przekazywać wyżej wymienione Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi mamy zawartą umowę współpracy o przetwarzaniu danych w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji naszych obowiązków przewidzianych prawem, ochrony naszych praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności możemy przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz podwykonawcom w procesie obsługi klienta.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z nami umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez nas,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim. W przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Zobowiązujemy się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. 

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). 
 
Ponadto, macie Państwo prawo do: 
 1. żądania dostępu do Danych osobowych  - osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich,
 2. sprostowania Danych osobowych - mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych - mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych. 
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres podany w danych kontaktowych.